Η Περιφερειακή Όραση

Η Περιφερειακή Όραση ή Έμμεση Όραση, είναι η όραση η οποία εστιάζει περιφερειακά σε σχέση με την Κεντρική Όραση. Στην έννοια της Περιφερειακής Όρασης περιλαμβάνεται η “μακρινή περιφερειακή” όραση, η οποία αναφέρεται στην περιοχή στα άκρα του οπτικού πεδίου, η “μεσαία περιφερειακή” όραση που αναφέρεται σε μεσαίες εκκεντρότητες, και η “κοντινή περιφερειακή”, ως “παρα-κεντρική” όραση, και υπάρχει δίπλα στο κέντρο του βλέμματος.

Όρια

Εσωτερικά Όρια

Τα εσωτερικά όρια της περιφερειακής όρασης μπορούν να καθοριστούν με διαφορετικούς τρόπους που ποικίλουν ανάλογα με το περιβάλλον. Σε πεδία που σχετίζονται με την όραση, τα εσωτερικά όρια της περιφερειακής όρασης ορίζονται πιο στενά σε σχέση με μία από τις πολλές ανατομικές περιοχές του κεντρικού αμφιβληστροειδούς, συγκεκριμένα με την ωχρά κηλίδα και το βοθρίο.

Το βοθρίο είναι μια κωνικού σχήματος περιοχή στον κεντρικό αμφιβληστροειδή χιτώνα διαμέτρου 1,5 mm, που αντιστοιχεί έως σε 5 ° του οπτικού πεδίου.  Όσον αφορά την οπτική οξύτητα, η “βοθριακή όραση” μπορεί να οριστεί ως όραση χρησιμοποιώντας το τμήμα του αμφιβληστροειδούς στο οποίο επιτυγχάνεται οπτική οξύτητα τουλάχιστον 20/20. Μια περιοχή σε σχήμα δακτυλίου που περιβάλλει το βοθρίο, γνωστό ως παραβοθρίο, μερικές φορές θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει μια ενδιάμεση μορφή όρασης που ονομάζεται παρακεντρική όραση.

Η ωχρά κηλίδα, η επόμενη μεγαλύτερη περιοχή του αμφιβληστροειδούς, ορίζεται ότι έχει τουλάχιστον δύο στρώματα γαγγλίων (δέσμες νεύρων και νευρώνων) και μερικές φορές θεωρείται ότι ορίζει τα όρια της κεντρικής έναντι της περιφερειακής όρασης. Ο όρος είναι γνωστός στο ευρύ κοινό μέσω του εκτεταμένου εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας (AMD) σε μεγαλύτερη ηλικία, όπου η κεντρική όραση χάνεται. Μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην κοντινή και τη μέση περιφερειακή όραση σε ακτίνα 30 ° μπορεί να βασίζεται σε πολλά χαρακτηριστικά οπτικής απόδοσης. Η αντίληψη χρώματος είναι ισχυρή στις 20 ° αλλά αδύναμη στις 40 °. Οι 30 ° μπορούν συνεπώς να ληφθούν ως διαχωριστική γραμμή μεταξύ επαρκούς και κακής αντίληψης χρώματος. Στην όραση που προσαρμόζεται σε συνθήκες σκότους, η ευαισθησία στο φως αντιστοιχεί στην πυκνότητα των ραβδίων, η οποία κορυφώνεται μόλις στις 18 °.

Εξωτερικά Όρια

Τα εξωτερικά όρια της περιφερειακής όρασης αντιστοιχούν στα όρια του οπτικού πεδίου ως σύνολο. Για ένα μόνο μάτι, η έκταση του οπτικού πεδίου μπορεί να προσδιοριστεί (περίπου) σε τέσσερις γωνίες, η κάθε μία μετριέται από το σημείο στερέωσης, δηλαδή, το σημείο στο οποίο κατευθύνεται το βλέμμα κάποιου. Αυτές οι γωνίες, που αντιπροσωπεύουν τέσσερις βασικές κατευθύνσεις, είναι 60 ° προς τα πάνω, 60 ° ρινικά (προς τη μύτη) και 70-75 ° προς τα κάτω.

Χαρακτηριστικά

  Η περιφερειακή όραση είναι αδύναμη στον άνθρωπο, ειδικά στο να διακρίνει λεπτομέρειες, το χρώμα και το σχήμα. Αυτό συμβαίνει επειδή η πυκνότητα των κυττάρων υποδοχέα και γαγγλίου στον αμφιβληστροειδή είναι μεγαλύτερη στο κέντρο και χαμηλότερη στις άκρες και, επιπλέον, η αναπαράσταση στον οπτικό φλοιό είναι πολύ μικρότερη από εκείνη του βοθρίου. Η κατανομή των κυττάρων υποδοχέα στον αμφιβληστροειδή είναι διαφορετική μεταξύ των δύο κύριων τύπων, των ραβδίων και των κώνων.

Λειτουργίες

 

• αναγνώριση γνωστών δομών και μορφών χωρίς να χρειάζεται να εστιάσετε από την βοθρική οπτική γραμμή

• προσδιορισμός παρόμοιων μορφών και κινήσεων (νόμοι ψυχολογίας Gestalt)

•κατανόηση αισθήσεων που αποτελούν το υπόβαθρο της λεπτομερούς οπτικής αντίληψης.

Ακραία περιφερειακή όραση

Όταν προβάλλονται σε μεγάλες γωνίες, η ίριδα και η κόρη φαίνεται να περιστρέφονται προς τον παρατηρητή λόγω της οπτικής διάθλασης στον κερατοειδή. Ως αποτέλεσμα, η κόρη μπορεί να εξακολουθεί να είναι ορατή σε γωνίες μεγαλύτερες από 90 °.

Το πλούσιο σε κώνους χείλος του αμφιβληστροειδούς χιτώνα

Το άκρο του αμφιβληστροειδούς περιέχει μεγάλη συγκέντρωση κυττάρων των κωνίων. Ο αμφιβληστροειδής εκτείνεται μακρύτερα στο ανώτερο ρινικό τεταρτημόριο 45 °. Η όραση σε αυτό το ακραίο τμήμα του οπτικού πεδίου πιστεύεται ότι πιθανώς ασχολείται με την ανίχνευση απειλών, τη μέτρηση της οπτικής ροής, τη σταθερότητα χρώματος ή τον κιρκαδικό ρυθμό.

Πηγή: Wikipedia – Δεκέμβριος 2020, Μετάφραση από την αγγλική ιστοσελίδα.

Διευκρίνηση: Το παρόν κείμενο αποτελείται από  αποσπάσματα του δημοσιευμένου άρθρου της Wikipedia